datesnew 2024 2

 

Σκοπός των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων του Voluntary Action 2023 είναι να αναδειχθούν και να τιμηθούν οι οργανισμοί και οι εθελοντές που προσφέρουν ανιδιοτελώς έργο, δίνοντας κομμάτι τους εαυτού τους για ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον γι’ αυτούς που το έχουν ανάγκη.

Δείτε τις κατηγορίες κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Όροι συμμετοχής

 • Στα Βραβεία Εθελοντισμού Voluntary Action 2023 μπορούν να συμμετάσχουν:

Όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που αξιοποιούν εθελοντική εργασία
Ομάδες εθελοντών με διαρκή ή ευκαιριακή δράση
Πρωτοβουλίες και ομάδες πολιτών με κοινωνική δράση
Άτυπες κοινωνικές ομάδες με ρόλο στην Κοινωνία των Πολιτών
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

 • Κάθε οργάνωση, ομάδα ή οργανισμός έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) υποψηφιότητας.
 • Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι χορηγοί, οι υποστηρικτές, οι χορηγοί επικοινωνίας και ο διοργανωτής του Voluntary Action 2023, καθώς και οργανισμοί που σχετίζονται με μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση του διοικητικού του συμβουλίου.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθούν μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των οργανισμών που θα προκριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητά τους υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, αποκλειστικά για τον σκοπό των Voluntary Action Awards 2023.
 • Κάθε συμμετέχων οργανισμός φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του διοργανωτή και των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα (link) ή/και ο εκάστοτε διοργανωτής των Voluntary Action Awards 2023 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οργανισμός δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής του, θα πρέπει να το αναφέρει ρητά στην αίτηση υποψηφιότητάς του. Η επιθυμία του αυτή δεν κωλύει και δεν αφορά στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και διαφοροποίησης, κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων, κατά τη διακριτική του ευχέρεια βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων ή άλλης επικαιροποίησης κάθε κατηγορίας.

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι νικητές των βραβείων θα προκύψουν κατόπιν αξιολόγησης από επταμελή επιτροπή, που απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, δικηγόρους, δημοσιογράφους, κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας (βλ. παρακάτω).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγεί στην απονομή χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων σε όσους προκρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο αυτοί εκπληρώνουν τα κριτήριά της.

Η αλληλογραφία με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων θα είναι εμπιστευτική.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποφανθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια βράβευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • Καταστατικό και πλήρη στοιχεία του οργανισμού που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Σύντομη περιγραφή της δράσης του οργανισμού μέχρι 500 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί)
 • Περιγραφή (εμπιστευτική, δεν θα δημοσιοποιηθεί, μέχρι 1.000 λέξεις) των λόγων για τους οποίους ο οργανισμός υποβάλλει υποψηφιότητα και των τεκμηρίων που την υποστηρίζουν
 • Στατιστικά στοιχεία, υποστηρικτικά της υποψηφιότητάς τους. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποτύπωση μεθόδων, πρακτικών και στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και στατιστικά στοιχεία που συμβαδίζουν με την περιγραφή του βραβείου.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της υποψηφιότητας.

Το συνοδευτικό υλικό μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη μιας υποψηφιότητας. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή, περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να λαμβάνεται η άδειά τους και να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Βίντεο: Σε περίπτωση που υποβληθεί βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού, θα πρέπει να γνωστοποιείται το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ. μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητας. Επίσης χρειάζεται η προσκόμιση του κωδικού πρόσβασης αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα υποψηφιότητας ή στο συνοδευτικό υλικό υπάρχει παραπομπή σε κάποιο ιστότοπο, απαιτείται η γνωστοποίηση του σχετικού URL, μέσω του οποίου τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή. Παρακαλούμε οι πληροφορίες αυτές να είναι συνοπτικές, ώστε να επιτρέπουν την αξιολόγησή τους σε εύλογο χρόνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες για τα Voluntary Action Awards 2023 θα γίνονται δεκτές έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2023, στις 23:00, εκτός αν υπάρξει παράταση, η οποία θα επικοινωνηθεί μέσα από τον ιστότοπο της δράσης.

Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των Voluntary Action Awards 2023, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2023 στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε από τις διατάξεις τους, όπως επίσης αποδέχεστε ότι κάθε διαφορά θα επιλυθεί στο πλαίσιο του παρόντος.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.voluntaryaction.gr.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής και υλικό τεκμηρίωσης υποβάλλονται στη γλώσσα προέλευσης του οργανισμού και στην αγγλική γλώσσα. Από την υποχρέωση δίγλωσσης υποβολής εξαιρούνται οι οργανισμοί ελληνικής προέλευσης, εκτός αν προκύψει λόγος αμφισβήτησης της βράβευσής τους από οργανισμό της αλλοδαπής.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τον διοργανωτή κα διαχειρίζονται τις παρεχόμενες πληροφορίες κατά τη διερεύνησή τους σύμφωνα με την κρίση τους. Για τον λόγο αυτό οι δηλώσεις συμμετοχής δεν πρέπει να περιέχουν υλικό το οποίο δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Όλοι οι υποψήφιοι οργανισμοί αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα Voluntary Action Awards 2023, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές σε αυτούς (συμμετέχοντες και βραβευμένους).

Βραβεύσεις

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται σε αυτήν πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Συμπληρωματική επικοινωνία μπορεί να συμβεί μόνο εμπρόθεσμα και πάντα μέσω του διοργανωτή. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν από την τελετή βράβευσης.

Κόστος

Η υποβολή υποψηφιότητας στα Voluntary Action Awards 2023 δεν επιβαρύνει οικονομικά τους οργανισμούς. Υπενθυμίζεται ο περιορισμός της μίας (1) υποψηφιότητας ανά οργανισμό.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα Voluntary Action Awards 2023 οι υποψήφιοι οργανισμοί συναινούν στη δυνατότητα του διοργανωτή να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο ή/και άλλο οπτικό υλικό, που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους, σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό της διοργάνωσης.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή/και πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τα Voluntary Action Awards 2023 μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αλεξία Κάρκαλου στο τηλ. 210 9730280 ή στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Διαδικασία Τιμητικών Διακρίσεων

Οι τιμητικές διακρίσεις της διοργάνωσης απονέμονται από τον διοργανωτή σε πρόσωπα και οργανισμούς που επέδειξαν υψηλές ποιότητες και εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη παραγωγής κοινωνικών αγαθών. Υποβολή προτάσεων βράβευσης μπορεί να γίνει μόνο από τρίτους με επιστολή προς τον διοργανωτή.

VoluntaryAction

Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2016
Το Φεστιβάλ
Η Κάτοψη
Οι Χορηγοί
Η Έκθεση
Η Δήλωση Συμμετοχής
Η Λίστα Εκθετών
Το Συνέδριο
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Γάκη Ερμίνα
Γεωργαλά Μαρία
Γιαννακοπούλου Θάλεια
Γκρίμπα Ελευθερία
Γκρουτζιέν Άννα
Γουράνιος Διονύσης
Ζαρωτιάδου Μαρία
Καρδαμίτση Ελένη
Μακρυστάθης Δημήτρης
Μαριόλη Πέπη
Μπακόπουλος Νίκος
Μπαλόγλου Ίρις
Νομικού Χριστίνα
Παπασπυροπούλου Σοφία
Πατούνης Χάρης
Πατσέλης Νίκος
Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξανδρος
Τζωρτζακάκη Κατερίνα
Φεζούδης Κωνσταντίνος
Φερεκύδου Ελίζα
Φίλη Κατερίνα
Φούντα Δώρα
Ψαρρού Στέλλα
Τα Σεμινάρια
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Caravas Pamela
Ασημακοπούλου Βαρβάρα
Γεωργακόπουλος Γιάννης
Γεωργίου Ελισάβετ
Γιαννοπούλου Μαριλένα
Κολοκούρη Εβίτα
Κόρδη Βαλεντίνα
Λαγός Mιχάλης
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Ντούσκας Παναγιώτης
Ταπραντζή Μελίνα
Χριστοδούλου Ελένη
Η Δήλωση Συμμετοχής
Οι Παράλληλες Δράσεις
Η Ημερίδα: Ο Εθελοντισμός στην Κοινωνική Οικονομία
Το Πρόγραμμα
Η Δήλωση Συμμετοχή
Οι Εισηγητές
Ζωχιός Ιωάννης
Ηλίας Λάμπρος
Πανέλης Δημήτρης
Παπανδρέου Έλενα
Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος
Ρουμελιώτης Ανδρέας
Σπινθάκης Ευάγγελος
Τακτικός Βασίλης
Φίλη Χριστίνα
Το Networking Event Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το Πρόγραμμα
Η Δήλωση Συμμετοχή
Οι Εταιρίες που Συμμετέχουν
Οι Εισηγητές
Κατσούλη Κατερίνα
Παπαδοπούλου Σούμι
Πρίντζης Αθάνασιος
Σλάμαρης Θωμάς
Φερεκύδου Ελίζα
Φίλη Κατερίνα
Τα Βραβεία
Οι Κατηγορίες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Δρώμενα
Το Πρόγραμμα
Special Olympics Hellas
Yoga - Παύλος Δημητριάδης
Zumba - Έφη Καρυπίδη
Latin - Griego Latino
Η Τοποθεσία
Ο Διοργανωτής
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2017
Το Φεστιβάλ
Η Κάτοψη
Οι Χορηγοί
Η Έκθεση
Η Δήλωση Συμμετοχής
Η Λίστα Εκθετών
Το Συνέδριο
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Ακρωτηριανάκη Μαρία
Αντωνιάδης Ζαχαρίας
Γρηγοράκης Σωτήρης
Καραδάκης Γεώργιος-Παναγιώτης
Κωνσταντινίδης Ανδρέας
Κωνσταντοπούλου Βίκυ
Λιούτα Κορίνα
Μακρυστάθης Δημήτρης
Μελισσίδης Θανάσης
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Πετρόπουλος Σωτήρης
Προβατά Αρετή
Σκοδρογιάννη Κυρατσώ
Ταπραντζή Μελίνα
Φήταμ Φρειδερίκος
Χρηστάκης Μιχάλης Γ.
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Σεμινάρια
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Γιαννούλη Βίκυ
Καρδαμίτση Ελένη
Κεφαλάς Μάνος
Μπέλκη Νέλλη
Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Βραβεία
Οι Κατηγορίες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Δήλωση Συμμετοχής
Τα Δρώμενα
Το Πρόγραμμα
Special Olympics Hellas
Riverbed
The Mighty N
Breath After Coma
Lustin Jane
The Bonnie Nettles
Παπασωτηρίου-Πανέλης
Bike Sale & Academy
Griego Latino
Ανοιχτή Αγκαλιά
Μάθημα Zumba
Μάθημα Yoga
Ζω.Ε.Σ.
Τα μπαλόνια της αγάπης
Άγγιγμα Ζωής
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Athens Pride
Η Τοποθεσία
Ο Διοργανωτής
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2018
Το Φεστιβάλ
Η Κάτοψη
Οι Χορηγοί
Η Έκθεση
Η Λίστα Εκθετών
Το Συνέδριο
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Βράτιμος Θανάσης
Δράσσας Ιάσονας
Ελ Αμπάσυ Ράνια
Καίσαρη Κατερίνα
Καρρά Εύα
Κομπογιάννης Βασίλης
Μπέλκη Νέλλη
Νομικού Χριστίνα
Οικονομίδου Κλεοπάτρα
Πατατανέ Βάλια
Σακελλαρίου Κυριακή
Σαλαπάτας Βασίλης
Σμετόπουλος Τάσσος
Σπυριδάκη Αργυρώ
Σπυρόπουλος Φώτης
Τσενέ Μαρία
Φανερωμένου Δάφνη
Φραγκάκη Ελένη
Τα Σεμινάρια
Το Πρόγραμμα
Οι Εισηγητές
Γαμβρέλλη Στέλλα
Καρδαμίτση Ελένη
Κοντογιάννης Αθανάσιος
Παγκάλου Μαρία
Σαμδανίδου Σοφία
Τα Βραβεία
Οι Κατηγορίες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Τα Δρώμενα
Η Τοποθεσία
Ο Διοργανωτής
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2019
Το Φεστιβάλ
Χορηγοί
Εκθέτες
Λίστα Εκθετών
Βραβεία
Κατηγορίες
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Δρώμενα
Workshop
Ομιλίες
All Time
Τατάμι
Χειροτεχνίες
Επιδαπέδια Παιχνίδια
Stage
Δήλωση Συμμετοχής
Τοποθεσία
Skywalker.gr
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2022
Το Φεστιβάλ
Χορηγοί
Εκθέτες
Λίστα Εκθετών
Βραβεία
Κατηγορίες
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Δρώμενα
Τοποθεσία
Skywalker.gr
Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2023
Το Φεστιβάλ
Χορηγοί
Εκθέτες
Λίστα Εκθετών
Βραβεία
Κατηγορίες
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Workshop
Πρόγραμμα
Φόρμα συμμετοχής για "Το Στοργικό Χέρι"
Stage
Πρόγραμμα
Χειροτεχνίες
Πρόγραμμα
ShowTime
Πρόγραμμα
Τοποθεσία
Skywalker.gr

Εγγραφή στο newsletter